У Межах Кожної Спеціальності Чи Спеціалізації Виш Може Створювати Як Одну, Так І Декілька Освітніх Програм Розяснення Мон Міністерство Освіти І Науки України

У разі відсутності освітньої програми та спеціалізації відповідний рядок залишити пустим. Після закінчення навчання випускники отримують диплом та кваліфікацію – «Професіонал в галузі інформаційних технологій». Завдяки своїм фаховим знанням, умінням та навичкам випускники можуть обіймати посади керівників та консультантів з інформаційних систем та технологій різного рівня в державних органах, установах та організаціях різного спрямування. Профіль фахівця – розробка проектів щодо створення та впровадження засобів та інструментів інформаційних технологій; підтримки прийняття управлінських рішень в проектах щодо інформаційних технологій. До вишів, що можуть зараз дати дійсно практичні і потрібні навички, належить Київський інститут бізнесу та технологій.

що таке спеціалізація (освітня програма)

Організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд. Профіль фахівця – технологічне і організаційне забезпечення захисту інформації в комп`ютеризованих технічних системах та охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою комп`ютеризованих захисних пристроїв. Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної http://youthempowered.com.ua та спеціальної освіти в галузях виробництва, експлуатації і ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях комп’ютерних технологій і інформаційних систем в управлінні та навчанні. В епоху інформаційних технологій та сталого розвитку сучасна освіта повинна бути якісною і професійною.

Випускники даної спеціальності орієнтовані на проектування, налагодження та експлуатацію комп’ютеризованих систем управління різними промисловими установками, а також розробку складних електромеханічних систем з використанням комп’ютерів, мікропроцесорних засобів і системного програмування. Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, незалежні агенції з тестування програмного забезпечення. Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів, а правове забезпечення бізнесу – це механізм, володіння яким дає змогу приймати правильні рішення в умовах невизначеності. Навести опис професійних прав або професійного статусу особи, яка здобула кваліфікацію. Опис формулюється з урахуванням галузевого стандарту вищої освіти України та варіативної складової програми підготовки. Вкажіть, чи надає кваліфікація доступ до подальших освітніх рівнів та / або програм професійного навчання, особливо тих, що призводять до певних специфічних кваліфікацій або рівнів освіти, наприклад, доступ в країні до програм освітньо-наукового рівня.

Спеціальність – 051 “економіка”

Даний користувач не може користуватися системою, бо був заблокований адміністратором. Не сумнівайтеся, що в майбутньому ви зможете бути успішним фінансистом вітчизняної або зарубіжної компанії. Окрім того, у вас є реальна можливість додатково отримати дуже престижний сертифікат CAP / CIPA.

Спеціальність – One Hundred And One  “екологія”

Так, Міністерство освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань роботодавців затверджує їх разом з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Спеціальна освіта для забезпечення освітньо-виховного процесу у закладах середньої освіти (за предметною спеціалізацією “Історія”), з урахуванням теоретичних основ історичних наук; сучасних теорій наук про освіту, загальної і вікової психології, методики навчання історії. Участь в етнографічних експедиціях та інших видах польової практики, практичні заняття в державних архівних установах м. Для читання лекцій студентам Навчально-наукового інституту економіки і управління залучаються провідні вчені науково-дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства юстиції, Міністерства аграрної політики України, досвідчені фахівці-практики, успішні бізнесмени та політики. При розрахунку відсотку оцінок (поле «% оцінок, отриманих здобувачами цієї та інших освітніх програм в межах спеціальності (галузі знань) у закладі освіти впродовж 3 років») не враховуються оцінки, які були визнані (перезараховані) за результатами навчання, здобутих в інших закладах освіти.

Освітня програма набуває статусу спеціалізації після її внесення до єдиної бази даних запроваджених закладами вищої освіти спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти, і яка формується Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Назви спеціальностей та напрямів підготовки, які були чинними станом на 6 вересня 2014 року, набувають статусу спеціалізацій, запроваджених вишами, без внесення до єдиної бази даних. Профіль фахівця – інформаційно – аналітичне , організаційно – управлінське забезпечення діяльності у туроператорському та турагентському секторі, у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, науково-дослідній сфері, рекламних агентствах, маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю. Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо – кваліфікаційними рівнем бакалавр. Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо–кваліфікаційними рівнем бакалавр.

Для запровадження окремих спеціалізацій ЗВО створює профільні освітні програми, назви яких (у випадку однієї освітньої програми за кожною спеціалізацією) співпадають із назвами спеціалізацій. При цьому освітня програма спеціалізації повинна забезпечувати виконання стандарту вищої освіти за спеціальністю. Така програма може бути, наприклад, спрямована на здобуття компетентностей, характерних для певної професії, визначених професійним стандартом або іншим документом. Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи на підприємствах, в будівельних і пусконалагоджувальних організаціях; в проектних, конструкторських і науково-дослідних установах по експлуатації, монтажу, налагоджуванню, проектуванню, розробці і дослідженню пристроїв та систем автоматизації виробничих процесів і об’єктів галузі.